Waarom we vooral veel kunnen leren van complotdenkers

In de ontluisterende HBO-documentaire ‘Q: Into The Storm’ wordt de complotbeweging Qanon en zijn links met het extreemrechtse internetplatform 8chan onder de loep genomen.
Graancirkels, buitenaards leven, geheime genootschappen, verborgen machthebbers, occulte inzichten: in complottheorieën worden de meest onverwachte links gelegd.
In de documentaires van de Zeitgeist Movement wordt onder andere het monetaire systeem grondig onder de loep genomen, en worden utopische voorstellen gedaan voor een nieuwe wereld gebaseerd op saamhorigheid en circulariteit.
De Britse David Icke is een van de beroemdste complotdenkers van dit moment. Zijn kanaal werd verwijderd van YouTube, na claims dat de coronapandemie bewust veroorzaakt is door de ‘deep state’.

--

--

Ethnographer, entrepreneur, lecturer; looking for world peace

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store