Project 1012 en de verstoorde relatie tussen politiek en bestuur in Amsterdam

Burgemeester Van der Laan staat sekswerkers te woord na een protestmars tegen zijn prostitutiebeleid

De Amsterdamse socioloog Laurens Buijs (UvA) doet jarenlang onderzoek naar het wel en wee van sekswerkers. Ook is hij lid van de adviesraad van de belangenorganisatie Proud. De DEMO sprak hem over het Project 1012 (schoonvegen van de Wallen), de WRP (Wet Regulering Prostitutie) en zijn ervaringen met politiek en bestuur. ‘Je schrikt je helemaal kapot’.

--

--

Ethnographer, entrepreneur, lecturer; looking for world peace

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store