Hoe het patriarchaat onze psyche heeft gespleten, en hoe we de schade kunnen herstellen

Zo’n 12.000 jaar geleden maakte de mens zijn grootste culturele omslag in de geschiedenis van onze 300.000 jaar oude soort: de neolithische revolutie en de komst van de grootschalige landbouw luidde het begin in van onze patriarchale cultuur. De mens ruilde het leven in grote groepen in voor het leven in heteronormatieve kerngezinnen, gebaseerd op de driehoek vader/moeder/kind. Mannelijkheid en vrouwelijkheid werden in dit kerngezin los van elkaar aangeboden, waardoor de psyche van het opgroeiende kind gespleten werd. Dit met grote consequenties voor onze persoonlijke ontwikkeling op het gebied van zowel gender als seksualiteit.

Met de neolithische revolutie 12.000 jaar geleden ontstonden nieuwe manieren van samenleven, met een andere visie op de relatie tussen mens en natuur
Met de opkomst van de patriarchale samenleving kwam allerlei duaal en binair denken in opkomst. Dingen die voorheen als één werden gezien, werden nu gescheiden: lichaam en geest, mannelijk en vrouwelijk, object en subject, natuur en cultuur
Het heteronormatieve gezin is uiteindelijk gestoeld op de ‘Oedipale driehoek’: vader / moeder / kind
Volgens Jung heeft elke man een vrouwelijke zijde (de anima), en elke vrouw een mannelijke zijde (de animus). Opgroeien in het patriarchaat heeft deze andere gender in onszelf in de verdrukking gebracht; via ‘schaduwwerk’ is die schade te herstellen
De patriarchale cultuur heeft een grote invloed gehad over hoe we over seksualiteit zijn gaan denken: er ontstonden meer vaste en gestolde rolverdelingen in de seks, en ook raakte het idee van monogamie in zwang. Maar hoe zien seksualiteit en liefde eruit als we het idee van bezit en controle loslaten?
Heteronormativiteit en monogamie zijn beide onderdeel van de patriarchale onderdrukking

--

--

Ethnographer, entrepreneur, lecturer; looking for world peace

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store