De regenboog van de evolutie

Bruce Bagemihl speelde een belangrijke rol in het openbreken van de heteronorm in de evolutiebiologie.
De tiende editie van het baanbrekende werk van Joan Roughgarden.
In het meeslepende boek Born To Run van Christopher McDougall speelt de duurloophypothese van Dennis Bramble een centrale rol.

--

--

Ethnographer, entrepreneur, lecturer; looking for world peace

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store