De acceptatie van de homo en de hoer

Mary Zeldenrust-Noordanus leidt een discussie over vrouwenemancipatie in Dronten (1970)
Sekswerkers van het Amsterdamse Red Light District demonstreren tegen Project 1012 (april 2015)
In publieke discussies wordt sekswerk vaak gelijk gesteld aan mensenhandel en andere misstanden, terwijl er geen betrouwbare gegevens zijn om dat te onderbouwen
Onder andere rapporten van het SCP (zoals ‘Gewoon doen’, 2006) laten al jarenlang een dubbele moraal zien met betrekking tot de acceptatie van homoseksualiteit: homo zijn is okay, ‘als ze maar gewoon doen’
Het gedachtegoed van filosoof Judith Butler heeft een zeer grote invloed in de genderstudies. Zij stelt voor om mannelijkheid en vrouwelijkheid niet te zien als vaststaande, biologische gegevens, maar als het spelen van rollen ('enactments' of 'performances'): gender is niet wie je 'bent', maar wat je 'doet'. De scripts voor mannelijkheid en vrouwelijkheid worden voor een belangrijk deel maatschappelijk bepaald

--

--

Ethnographer, entrepreneur, lecturer; looking for world peace

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Laurens Buijs

Laurens Buijs

110 Followers

Ethnographer, entrepreneur, lecturer; looking for world peace