Bruno Latour schiet noodlijdende Modernen te hulp

An Inquiry into the Modes of Existence:
An Anthropology of the Moderns (2013)

Book review
Laurens Buijs
Universiteit van Amsterdam
Mei 2015

Latour neemt de Holbergprisen in ontvangst
Noorderlicht-aflevering met een jonge Bruno Latour, waarin hij zijn relativistische kijk op kennisproductie en de rol van objecten daarin uit de doeken doet
Een foto van de beroemde etnograaf Bronisław Malinowski tijdens zijn veldwerk op de Kiriwina-eilanden. Latour zet de etnografie centraal in zijn studie naar 'de Modernen', omdat deze methode, met technieken als participerende observatie, het meest geschikt zou zijn om onvoorspelbare praktijken te bestuderen
Bruno Latour in zijn rol als Gabriel Tarde
Vals bewustzijn gaat er bij Latour niet in
In Science in Action (1987) beeldt Latour de wetenschap af als een januskop: links definieert wetenschap als het achterhalen van zekerheid (het traditionele wetenschapsbeeld), rechts ziet zekerheid als iets wat gemaakt moet worden in zeer onzekere processen van kennisproductie (het Latouriaanse wetenschapsbeeld)
Kennisproductie gaat hand in hand met controverses: van matter of concern naar matter of fact
@LatourBot op Twitter is een robot met bijna 5000 volgers. Een paar keer per dag tweet de robot een willekeurige zin uit het oeuvre van Latour. Met name zijn karakteristieke taalgebruik maakt Latour bij velen tot een cultfiguur
De cover van de Franse editie van het boek
Een afbeelding van een gaswolk (Nebula) in het universum, in full-color geproduceerd door de Hubble-telescoop. Deze afbeelding geeft in het denken van Latour geen 'objectieve' weergave van het 'universum zoals het is', maar is het resultaat van een heterogene keten van mensen en objecten (technologie), waarin in elk geval de bestaansmodi [REF] en [FIC] gekruist zijn
De dagelijkse praktijk van de wetenschap wordt nog steeds grotendeels bepaald door traditionele disciplines
Iconoclasme in Nijmegen: beelden op de St Stevenstoren werden beschadigd en onthoofd tijdens de 16de eeuwse Beeldenstorm
Verwacht Latour niet teveel van de etnograaf als diplomaat?

--

--

Ethnographer, entrepreneur, lecturer; looking for world peace

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store